Factom (پلتفرم مبتنی بر بلاکچین و با تاکید بر ثبت اسناد و قرارداد ها)
آرمان جنگ میری | 2018.02.16

معرفی پروژه فکتوم (Factom)

با کاتالوگ های آموزشی کوین ایران همراه باشید؛ این قسمت: فکتوم (Factom)