Vinny Lingham: “انتخاب ساتوشی” چیست

به عقیده Vinny Lingham بحث بر سر مقیاس پذیری بیتکوین دیدگاه های جامعه را به دو فرقه تقسیم کرده است. در نوشته ای با عنوان “Satoshi’s Coice” (انتخاب ساتوشی) Lingham به این نتیجه رسیده که جامعه بیتکوین برای رسیدن به هدفی مشترک و بهتر برای جامعه شکست خورده است و در کوتاه مدت نیز به …