دوج کوین

دوج کوین
دوج کوین چگونه شکل گرفت؟
یک متخصص بازاریابی و برند تجاری و برنامه‌نویس در ایالت پرتلاند دو تا از بزرگترین پدیده سال 2013 را با هم ترکیب کند: بیت کوین و دوج . نتیجه: دوج کوین بود. و مردم واقعا از آن ا...