d1ff1b96e10a9f6e16a0d32a815cd9e4f7f4d11f3d4266cf651204a6f0e18029

بیش از یک میلیون اتر در قرارداد ETH2 استیک شده است، با ارزش تقریبی 605M$

https://coiniran.com/?p=42362
دکمه بازگشت به بالا