بابک | 2016.08.26

گوگل براى حمايت از شبكه بلاكچين ديسنت (DECENT) اقدام به تبليغات ميكند.

وبسايت رسمى ديسنت (DECENT) اعلام كرده است كه  از اين پس گوگل طى قراردادى كه با اين شبكه امضا كرده است، بصورت رايگان به تبليغات براى DECENT ميپردازد. ارزش اين تبليغات ماهيانه ١٠ هزار دلار ميباشد.

گوگل قصد دارد طى برنامه اى در راستاى كمك به سازمانهاى غيرانتفايى(ناسودبر) كمك كند كه این سازمانها بيشتر و بهتر ديده شوند و بتوانند مخاطبين مناسب و درست و داوطلبين بيشترى را براى پيشبرد پروژه جذب كنند.

Matje Boda يكى از بنينگذاران شبكه ميگويد:

“گوگل مركزى است كه در آن مردم و ايده ها جمع شده اند و تلاش دارند كه اطلاعات در دسترس همگان قرار بگيرد. ما اعتقاد داريم اين توافق گامى بزرگ براى برقرارى ارتباط با مردم ميباشد و ميتواند ما را با مخاطبين بيشترى در ارتباط قرار دهد و همچنین ريشه هاى شبكه ديسنت را گسترش دهد. ديسنت شبكه اى است از افراد و سازمانها كه از تغيير آينده جوامع حمايت ميكنند. براى اينكه سازمانها و ايده هاى جديد بتوانند در اينترنت توجه مخاطبين  را به خود جلب كنند چالشهاى بسيارى دارند.”

با توجه به اينكه هدف اصلى پروژه ديسنت (DECENT) غيرمتمركز كردن توليدات ديجيتالى از قبيل كتاب، عكس و موزيك است، توسعه و گسترش شبكه بسيار با اهميت ميباشد. شبكه اى كه مولف یا تولید کننده آثار دیجیتالی را بصورت مستقيم و بدون واسطه به مخاطب معرفى ميكند.

تيم ديسنت براى نيل به اين هدف رابطه نزديكى را با مخاطبين و همراه كنندكان خود برقرار كرده است و از پيشنهادات و نظرات آنها بهترين بهره را ميبرد.

آقاى بودا ميافزايد: “با اينكه ما با استفاده از پتانسيل بلاكچين و محصولات ديجيتالى توانسته ايم در نقاط مختلف دنيا ايده هاى را پيش ببريم ولى همچنان نياز به زحمت و تلاش بيشتر داريم. هرچه مخاطبين بيشتر باشند به معناى ايجاد استقلال و امنيت اطلاعات بيشترى است. همكارى، راهى است كه روياى ما را به حقيقت تبديل ميكند. از همه كسانى كه ما را در اين راه يارى ميكنند تشكر ميكنم. بيايد با هم بر روى نوآوريهايى تمركز كنيم كه آينده جهانى كه در آن زندگى ميكنيم را تغيير دهند.”

ديسنت يك شبكه غير متمرکز توليد و پخش محصولات ديجيتالى ميباشد كه در سويس است. اين سازمان غيرانتفايى براى گردآورى سرمايه كمپينى به راه انداخته است و از ٢٠ شهريور اقدام به پيش فروش سهام ميكند.

شبكه ديسنت (DECENT) به مؤلفين آثار ديجيتالى اين امكان را ميدهد كه بدون نياز به شركتهاى پخش (شخص ثالث) آثار خود از قبيل كتاب، عكس، فيلم، موزيك، بازيهاى رايانه اى و هر گونه محصول ديجيتالى ديگر را بصورت مستقيم به دست مخاطب برسانند و سود حاصله را بدون پرداخت درصدى به شركتهاى پخش (شخص ثالث) دريافت نمايند.

ميزان فروش DCT در پيش فروش نرم افزار ٧٠٪از كل DCT خواهد بود كه بخشى از آن ازپيش استخراج(pre-mine) خواهد شد و بصورت زير توزيع خواهد شد.

  • ١٠٪براى بنياد ديسنت و ٢٪براى صندوق سرمايه گذارى
  • ١ ميليون ژتون يا سهم براى برنامه پاداش دهى
  • ٣ ميليون ژتون براى بازاريابى pre-software

٣٠٪باقى مانده نيز به عنوان پاداش استخراج كننده ها درنظر گرفته شده است كه در طى ٢٠ سال استخراج خواهد شد.

تغيير ديگرى كه در پرداخت بونس هاى ديسنت ايجاد شده:

  • در ابتداى پيش فروش نرم افزار ديسنت ٥٠٪بونسها فقط به ١٠ ميليون DCT اول پرداخت خواهد شد و پس از آن ١٠٪  بونس فقط براى هفته اول درنظر گرفته خواهد شد.

براى كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد به سايت پيش فروش ديسنت مراجعه كنيد.